Работа в Белгия

За посещение на Белгия в рамките на три месеца не е нужно разрешение, а само валиден документ удостверяващ вашата самоличност, който трябва да предоставите в общината в срок до десет дена от пристигането си в страната. За период от три месеца до една година е нужно временно разрешение за пребиваване.

За да подаване на молба за получаване на такова са нужни документ за самоличност, три снимки, екземпляра, който е получен от  общината и платена такса. Ако ще живеете постоянно и имате постоянен доход, може да подадете молба за постоянно разрешение за живеене за период от пет години, което може да много пъти удължавано. При получаване на разрешение данните ви ще бъдат внесени в т.нар. регистър на населението.


Белгия прилага гратисен период спрямо нашите граждани. По време на този период от нашите граждани ще се иска притежаване на разрешение за работа. Същевременно се предлага олекотен достъп за наши граждани до даден кръг от професии с недостиг на работна ръка в Белгия. Списъкът с тези професии е определен за всеки регион – Брюксел, Валония, Фландрия и немско говорящите райони.

В съответствие с тази елементарна процедура разрешението за работа ще се получава от компетентния местен орган в срок от пет дни след подаване на заявлението. Процедурата за получаване на разрешение за работа е ускорена за професиите от тези списъци.

http://zazz.info/images/gallery/2012_4/456_attach_3600_normal.jpg