Работа в Англия

Като гражданин на ЕС имате възможност за свободно движение, което ви разрешава да отидете в която и да е от страните-членки и можете да упражните правото си на пребиваване за срок от три месеца след пристигането си. Ако желаете да останете в страна-членка за период по-дълъг от три месеца, трябва да имате разрешение за пребиваване от страната-членка.
Гражданите на страните от група А2, към която спада и България, могат да упражняват следните договорни права след пребиваването им са:

• студенти;

• самонаети лица;

• лица, които могат сами да се издържат;

Друг начаин за да останете да полагате труд без ограничение в Обединеното кралство е при следните обстоятелства:

• имате сключена едно годишна непрекъсната законна трудова заетост в Обединеното кралство;

• от 1 януари 2007 г. притежавате разрешение за постоянно пребиваване в Обединеното кралство, като това разрешение няма ограничение за започване на работа;
Често задаван въпрос е дали вашето семейство може да дойде с вас в Обединеното кралство?

Да, ако вие притежавате право да живеете в Обединеното кралство, вашето семейство също може да бъде с вас. Но, членовете му, няма да могат да полагат труд без съответното разрешение. Ако членовете на вашето семейство са граждани на държава от група A2, за тях са в сила същите закони за достъп до трудовия пазар в Обединеното кралство, които важат и за вас самите.

http://zazz.info/images/gallery/2012_4/456_attach_3595_normal.jpg